Karriere Mediaroom

Likestilling hos DACHSER Norway

DACHSER Norway jobber for likestilling og mot diskriminering, med en innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling mellom menn og kvinner.

Selskapet har i 2022 84 ansatte, hvor 55 er menn og 29 er kvinner, som til sammen har utgjort 83 årsverk. Selskapets styre har bestått av 3 personer, hvorav alle er menn. 
Selskapet har satt mål om å tilstrebe å jevne ut kjønnsfordelingen på ledergruppe-nivå hvor det innen 2030 skal være 50/50 med menn og kvinner. Innen 2030 skal det også være 50/50 med menn og kvinner på teamleder-nivå. Det er i tillegg et mål at selskapet skal bli ansett som en mangfoldig og likestilt bedrift i lokalmiljøet og i bransjen, og at det skal tiltrekke seg, og holde på, et stort mangfold i kandidattilfanget når det rekrutteres.

Tiltak som gjøres for å styrke kjønnsbalansen i DACHSER Norway er å tilstrebe å ha minst to representanter fra arbeidsgiver for å redusere graden av subjektivitet under rekruttering, HR skal delta i minst én av intervjurundene i alle rekrutteringsprosjekter. I tillegg skal det i stillingsannonser oppfordres til at kvalifiserte personer skal søke uavhengig av alder, kjønn, eller kulturell bakgrunn.
Der er i 2022 gjort konkret kartlegging av lønnsforhold etter kjønn og bruken av eventuell ufrivillig deltidsarbeid. Ytterligere informasjon finnes i rapporten som kan leses i sin helhet her:

Likestillingsrapport PDF (0,25 MB)