Karriere Mediaroom

Åpenhetsloven - DACHSERs retningslinjer

Grunnlaget for all virksomhet i DACHSER er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått av egen vilje. Alle ansatte og organisasjonsenheter i DACHSER er forpliktet til å lese om regler og forskrifter som gjelder for deres ansvarsområder i selskapet, følge disse, og i tvilstilfeller innhente ytterligere informasjon og råd fra aktuelle avdelinger eller myndigheter. En ansatts overordnede bør alltid være den første personen som kontaktes.

 Våre retningslinjer gjelder ikke bare for DACHSER Norway, men globalt for alle ansatte og organisasjonsenheter i DACHSER. De beskriver bindende prinsipper for god adferd, som skal overholdes av alle. Brudd på retningslinjene tolereres ikke og vil føre til disiplinærtiltak. Videre kan brudd på gjeldende lover føre til konsekvenser gjennom straffe- og erstatningsretten.

DACHSER har tro på egne produkter og tjenester og hvordan de ansatte utfører arbeidet. I DACHSER er det strengt forbudt å bestikke forretningspartnere med penger, verdigjenstander eller andre tjenester av tilsvarende verdi. Det er forbudt for ansatte å kreve, motta eller akseptere et løfte om penger eller verdigjenstander i bytte mot kjøp av produkter eller andre tjenester.

DACHSER tar ansvar for sine ansatte, og arbeider for å skape og opprettholde et attraktivt arbeidsmiljø. Vi sikrer rettferdig betaling og rimelige arbeidstider for våre ansatte i alle land. Vi fordømmer enhver form for tvangs- eller barnearbeid og krever det samme av våre forretningspartnere. DACHSER ønsker å ta vare på, og fremme helsen til sine ansatte. Derfor er det et krav for selskapet å garantere et høyt sikkerhetsnivå ved alle sine produksjonsanlegg. Alle ansatte, spesielt ansatte med lederansvar, jobber for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå til enhver tid og vi  krever det samme av våre forretningspartnere.

Vi garanterer våre ansatte et arbeidsmiljø der diskriminering og alle typer provokasjoner eller ulemper på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, kjønn, religion, livssyn, funksjonshemming, alder eller seksuell identitet ikke tolereres og krever til enhver tid at forretningspartnere gjør det samme. Vi krever at de ansatte respekterer ulike livssyn, så vel som kulturelle og nasjonale forskjeller i deres kontakt med andre ansatte, inkludert vikarer, personer under opplæring, søkere, tidligere ansatte samt forretningspartnere. I tillegg til dette forventer DACHSER at personer med lederansvar gjør en spesiell innsats for å fremme likestilling mellom kvinner og menn på jobben.

Alle DACHSERs ansatte er forpliktet til å følge disse retningslinjene. Personer med lederansvar spiller en spesielt viktig rolle i dette – de skal opptre som forbilder, de skal være tilgjengelige for spørsmål om disse retningslinjer, og de er ansvarlig for at de ansatte har tilstrekkelig informasjon om prinsippene og de andre elementene i DACHSERs verdisystem som gjelder på deres ansvarsområder. Alle ansatte hos DACHSER Norway får opplæring som er spesielt utarbeidet for sine virksomhetsområder og behov.

Våre retningslinjer gjennomgås regelmessig og endres i henhold til gjeldende krav (for eksempel lovendringer). Hvis det utarbeides ytterlig veiledning for å supplere prinsippene i de etiske retningslinjene, vil disse inneholde detaljerte instruksjoner for handling og, der det er nødvendig, aktuelle regler for bestemte land. Veiledningen skal anses som bindende. Våre samarbeidspartnere vil bli gjort oppmerksomme på våre retningslinjer og vi forventer at også disse oppfører seg rettferdig, med integritet og i samsvar med loven.

DACHSER respekterer mulighetene til fri og rettferdig konkurranse. Våre ansatte og forretningspartnere er forpliktet til å følge relevant konkurranselovgivning. Generelt sett forbyr gjeldende lover spesielt avtaler eller overenskomster mellom konkurrenter om priser eller vilkår med det formål å dele et marked eller kunder, samt andre praksiser som går ut over rettferdig konkurranse. Ikke bare er faktiske avtaler forbudt, men også enighet om bestemt atferd og uformelle diskusjoner med konkurransehemmende virksomhet for øye.

DACHSER har en atferdskodeks for forretningspartnere som fastlegger forpliktende minstekrav om en etisk korrekt atferd og er basert på prinsippene i internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig bedriftsledelse. Vi krever at forretningspartnere uten innskrenkninger følger denne kodeksen og omsetter den i handling.

DACHSER forbeholder seg retten til å kontrollere at grunnreglene i denne atferdskodeksen overholdes og utføres både i forretningspartnerens organisasjon og av tredjeparter.

Skulle resultatet av en slik kontroll vise at denne atferdskodeksen ikke overholdes, er forretningspartneren forpliktet til omgående å behandle reklamasjonene. I tilfelle dette ikke skjer innen en rimelig frist, må samarbeidet avsluttes.

Skulle ansatte eller forretningspartneren være av den oppfatning at prinsippene i våre retningslinjer ikke kan overholdes under samarbeidet, står det ham/henne fritt å kommunisere dette via følgende kanal: compliance.office@DACHSER.com

Du finner mer informasjon om våre etiske retningslinjer samt atferdskodeks for forretningspartnere på vår hjemmeside: www.dachser.no 

For henvendelser om hvordan DACHSER jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan du kontakte oss på apenhetsloven.oslo@dachser.com
 

REDEGJØRELSE – ÅPENHETSLOVEN PDF (0,14 MB)