Framdrift på en lang vei 

Å jobbe for å redusere klimaendringene er både et sentralt ansvar og en utfordring for logistikkleverandører. Transport- og lagertjenester er energikrevende og har et stort karbonavtrykk. Én av grunnene til dette er at det fortsatt ikke finnes tilstrekkelig antall nullutslippslastebiler. Men teknologiske endringer er allerede i full sving. Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, beskriver i denne artikkelen potensialet som kan utnyttes, og rollen som logistikk kan spille i arbeidet for å redusere klimapåvirkning.

I denne artikkelen diskuterer Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, samspillet mellom logistikktjenester for den kjemiske industrien og klimatiltak.
I denne artikkelen diskuterer Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, samspillet mellom logistikktjenester for den kjemiske industrien og klimatiltak.

Den kjemiske industrien kjennetegnes ved at råstoffer foredles til andre produkter ved hjelp av kjemiske prosesser. Kjemiindustrien har vært en sentral del av Europas teknologiske utvikling, spesielt i tradisjonelle industriland som Tyskland og Storbritannia. Nesten alle bransjer er direkte eller indirekte avhengige av den kjemiske industrien og dens produkter, prosesser og prosedyrer, siden den er det første leddet i mange forsyningskjeder.

Det trengs stor innsats for å sikre at denne industrien, som er ansvarlig for rundt fem prosent av Tysklands CO2-utslipp (ifølge beregninger utført av den tyske foreningen for kjemisk industri, VCI), til å oppnå målet om netto nullutslipp innen 2050 i samsvar med EUs grønne vekststrategi. Øverst på agendaen står overgangen til bærekraftige energikilder, økt bruk av fornybare råvarer samt bedre styring av produkters livssyklus. En annen ting som er avgjørende, er bærekraftige prosesser oppstrøms og nedstrøms, inkludert logistikk.

Aktiv innsats

I framtiden forventes det at bruken av vei-, jernbane-, luft- og sjøfrakt kommer til å øke. Det betyr at det er avgjørende å utnytte teknologiene som finnes, for å i stadig større grad redusere logistikktjenestenes klimapåvirkning. Å tilby «klimanøytral» logistikk ved hjelp av karbonhandel er ikke en bærekraftig løsning på lang sikt. Dette er ikke positivt for verken klimaet eller for energi- og utslippsintensive selskaper.

Fokuset må ligge på at utslippene unngås og reduseres, selv om dette er en mer krevende fremgangsmåte.

Når alle muligheter til å redusere utslipp på tekniske måter har blitt prøvd, kan man forsvare prosjekter for å kompensere for klimagassutslipp. Men disse prosjektene må evalueres nøye basert på etablerte kvalitetsstandarder, og ideelt sett ens egen vurdering.

I denne artikkelen diskuterer Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, samspillet mellom logistikktjenester for den kjemiske industrien og klimatiltak.
I denne artikkelen diskuterer Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, samspillet mellom logistikktjenester for den kjemiske industrien og klimatiltak.

Fire innsatsområder for bærekraftig utvikling

Når det er mulig, skal energieffektivitet og bruk av fornybar energi prioriteres. For eksempel drives alle DACHSERs logistikkanlegg over hele verden ved hjelp av grønn strøm. Samtidig styrker selskapet investeringen i solcelleanlegg på sine egne bygninger. LED-belysning, batteridrevne trucker samt lavt energiforbruk takket være varmegjenvinning er også gode bidrag for at vi skal oppnå effektivitetsmålene våre. Elektriske lastebiler og lastesykler brukes allerede som standard for nullutslippsleveranser av forsendelser i definerte bysentra. Innen utgangen av 2025 skal DACHSER ha implementert dette konseptet i 24 europeiske storbyer.

Det tredje handlingsområdet – forskning og innovasjon – har fokus på å utvikle fremtidens nullutslippslogistikk. Nullutslippskjøretøy for kort- og langtransport samt ladeinfrastruktur testes ut ved tre e-mobilitetsanlegg i Tyskland. Siden effektivitet også reduserer utslippene, spiller digitalisering og AI-støttet prosessoptimalisering også en viktig rolle. DACHSER Enterprise Lab ble etablert ved hjelp av Fraunhofer IML. Det har fokus på innovasjoner som gjør godsflyten og de tilhørende prosessene mer digitale, effektive og bærekraftige.

Sosiale aktiviteter utenfor selskapets forretningsmessige og geografiske sfære spiller tross alt også en rolle i arbeidet for å gjøre et selskap bærekraftig. For det fjerde handlingsområdet fokuserer DACHSER på samarbeidet med barnehjelpsorganisasjonen terre des hommes. Å ta vare på naturressursene står sentralt i disse prosjektene, som er ekstra viktig i utviklingsland og fremvoksende økonomier, siden de i stor grad påvirkes av klimaendringer.

For å oppsummere kan en logistikkleverandør bidra til å fremme bærekraft og minimere klimaendringer innenfor disse fire viktige handlingsområdene. Men vi har fortsatt en lang vei å gå.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com